ระบบบริการประชาชนออนไลน์

รายละเอียดการให้บริการดังนี้
    1.การให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
    2.การให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนและการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
    3.การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย) ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
    4.การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

^