เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อบต.หนองแวง                                          จ.อ.ก้องหล้า พลสุวรรณ์                                           
                                             ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
                                              นายสุรชัย มาหาญ
                                  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                              นายนิรุษณ์ เสาสูงยาง
                                     ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

                                       
                                               นายละไมล์ อุไชย
                                       ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง
                                              นายจตุพร แซงกลาง
                                        ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง
                                              นายศิริวัฒน์ ผลินยศ
                                           ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
                                              นายประพันธ์ โยธาช้าง
                                          ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
                                              นายพลสันต์ จันดำ
                                     ตำแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย
                                               นายวิทยา สอนศรี
                                          ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างประปา
                                               นายสุเมธ มาตยืวิเศษ
                                           ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
                                              นายทองสิทธิ์ นามหาชัย
                                                  ตำแหน่ง นักการ
                                              นายกลม ทำนา
                                               อปพร.หมู่ที่ 4
                                             นายสุทัศน์ ตรีวุธ
                                              อปพร.หมู่ที่ 10
                                            นายประยน ปะสาวะโท
                                                 อปพร.หมู่ที่ 7
                                              นายสมบูรณ์ โยธาจันทร์
                                                  อปพร.หมู่ที่ 3
                                             นายสุพรรณ เดชะ
                                                อปพร.หมู่ที่ 3
                                             นายบุญทัน หล้าทัพไท
                                                  อปพร.หมู่ที่ 15
                                            นายประยูร พันทะการ
                                                อปพร.หมู่ที่ 9

นายมวล ลาดี
อปพร.หมู่ที่ 5

นายสุดใจ อาษาธง
อปพร.หมู่ที่ 5

นายสมโขค บุตรดา
อปพร.หมู่ที่ 5


นายบุญทัน แซงกลาง
ประธาน อปพร.

 
  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^