เจ้าหน้าที่งานป้องกัน

รายชื่อเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
                                          จ.อ.ก้องหล้า พลสุวรรณ์                                           
                                             ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
                                              นายสุรชัย มาหาญ
                                  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                               นายนิรุษณ์ เสาสูงยาง
                           ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                               นายละไมล์ อุไชย
                                       ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง
                                              นายจตุพร แซงกลาง
                                        ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง
                                              นายศิริวัฒน์ ผลินยศ
                                           ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
                                              นายประพันธ์ โยธาช้าง
                                          ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
                                              นายพลสันต์ จันดำ
                                     ตำแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^