บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นางกัลยา นารีไผ่

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เบอร์โทรศัพท์ 0963246669

 • thumbnail

  นายบุญเลิศ ไชยราช

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงคนที่ 1 เบอร์โทรศัพท์ 0819568192

 • thumbnail

  นายฉลวย ชารีผาบ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงคนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ 0862601825

 • thumbnail

  นายบุญทัน แซงกลาง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เบอร์โทรศัพท์ 0854682898

^