บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีณัชพล สังวร

  ปลัดอบต.หนองแวง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 0956532625

 • thumbnail

  นางบุญเลิศ ภูษาแก้ว

  รองปลัดอบต.หนองแวง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 0810590418

 • thumbnail

  นายสุขสันต์ บัวลอย

  หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง 0885827386

 • thumbnail

  นายสุขสันต์ บัวลอย

  หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 0885827386

 • thumbnail

  นางบุญเลิศ ภูษาแก้ว

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 0810590418

 • thumbnail

  นางสมพิศ บัวลอย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักบริหารงานศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 0895754221

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร สามิบัติ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 0841802536

^