บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ส.ต.ต.ปรีชา ปามา

  ปลัดอบต.หนองแวง นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 0898615607

 • thumbnail

  นางบุญเลิศ ภูษาแก้ว

  รองปลัดอบต.หนองแวง นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น 0810590418

 • thumbnail

  นางศิริญญา ลาวะลี

  ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานกองคลัง 0625152942

 • thumbnail

  นายสุขสันต์ บัวลอย

  หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น 0885827386

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

 • thumbnail

  นางสมพิศ บัวลอย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักบริหารงานศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 0895754221

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร สามิบัติ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 0841802536

^