บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สำนักงานปลัด

 • thumbnail

  นายสุขสันต์ บัวลอย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ราบุรี

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางปุริฉัตร พิมพ์สิงห์

  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายสุรชัย ศรีเคลือบ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายพิทยา โคตุทา

  นักวิชาการเกษตร

 • thumbnail

  จ.อ.ก้องหล้า พลสุวรรณ์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายสุรชัย มาหาญ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  น.ส.วิภาวรรณ ปุริตานัง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  น.ส.ธัญญาเรศ มะหันต์

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางรุ่งณภา ชมพู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายนิรุษณ์ เสาสูงยาง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

 • thumbnail

  นายนิคม อาษาธง

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายพลสัณห์ จันดำ

  พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ

 • thumbnail

  นายละไมล์ อุไชย

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • thumbnail

  นายศิริวัฒน์ ผลินยศ

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายประพันธ์ โยธาช้าง

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายจตุพร แซงกลาง

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • thumbnail

  นายทองสิทธิ์ นามหาชัย

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ โสลำภา

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายประสาท คำหาญพล

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายอรรถ อุ่นเพ็ง

  พนักงานขับรถตู้

^