บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สำนักงานปลัด

 • thumbnail

  นายสุขสันต์ บัวลอย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี ราบุรี

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางปุริฉัตร พิมพ์สิงห์

  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายสุรชัย ศรีเคลือบ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายพิทยา โคตุทา

  นักวิชาการเกษตร

 • thumbnail

  นายกริช สมพงษ์ผึ้ง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  น.ส.วิภาวรรณ ปุริตานัง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  น.ส.ธัญญาเรศ มะหันต์

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางรุ่งณภา ชมพู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายนิคม อาษาธง

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางสาววรานุช สอนภักดี

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐณิชา ทาสิมมา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายทองสิทธิ์ นามหาชัย

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ โสลำภา

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายอรรถ อุ่นเพ็ง

  พนักงานขับรถตู้

 • thumbnail

  นายประสาท คำหาญพล

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายพลสันต์ จันดำ

  พนักงานขับรถกู้ชีพ

^