บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองคลัง

 • thumbnail

  นางวิศรุตา พลภูเมือง

  นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 0956124368

 • thumbnail

  นางวิศรุตา พลภูเมือง

  นักวิชาการคลัง

 • thumbnail

  น.ส.สิตา เทพรินทร์

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายนิติวุฒิ วรรณสุทธิ์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.พัชรี ศรศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  น.ส.รัตนา สุทธิโคตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

^