บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองคลัง

 • thumbnail

  นางวิศรุตา พลภูเมือง

  นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางวิศรุตา พลภูเมือง

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.สิตา เทพรินทร์

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายนิติวุฒิ วรรณสุทธิ์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.พัชรี เสาสูงยาง

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.รัตนา สุทธิโคตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวอมรรัตน์ อาสสุวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวสุดาพร สีสมบา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวณฐมน คุ้มทอง

  คนงานทั่วไป

^