บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสมพิศ บัวลอย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางอังคณา หลักคำ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางหนูคล้าย ราชธานี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสำเนียง ธิทา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวนารีรัตน์ อินทะพล

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  น.ส.สุวิภา อ่างศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวปัทมาวดี ธิทา

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางคำพุธ ปุริตานัง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางนพวรรณ ทองเฟื่อง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ อาษาธง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางคมแก้ว กิ่งเกตุ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางมุธิตา อาจหาญ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวทิพย์รัตน์ ไชยสิม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางนิภาภรณ์ พันธุระ

  ผู้ดูแลเด็ก

^