บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองสวัสดิการ

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร สามิบัติ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  น.ส.มะลิวรรณ ปรินแคน

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิดา สุทธิกัมพล

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

^