บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองสวัสดิการ

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร สามิบัติ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  น.ส.มะลิวรรณ ปรินแคน

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวดี แซงกลาง

  ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน

^