บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองช่าง

 • thumbnail

  นางบุญเลิศ ภูษาแก้ว

  รองปลัด อบต. รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 • thumbnail

  นายเมธิน สำราญพงษ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสุเมฆ มาตย์วิเศษ

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายวิทยา สอนศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

^