บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองช่าง

 • thumbnail

  นางบุญเลิศ ภูษาแก้ว

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 • thumbnail

  นายบัญชา อาษาธง

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายเมธิน สำราญพงษ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสุเมฆ มาตย์วิเศษ

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายวิทยา สอนศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

 • thumbnail

  นางสุทธิดา อินทรกัมพล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายวสันต์ ศรีเคลือบ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวหงษ์สิริ พลสว่าง

  จ้างเหมาบริการ

 • thumbnail

  นายณัฐพล จงภักดี

  พนักงานขับรถ

^