บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กิจการสภา

 • thumbnail

  นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน

  ประธานสภา อบตฯ

 • thumbnail

  นายจำนง ศรีครั่ง

  รองประธานสภา อบตฯ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ณัชพล สังวร

  เลขานุการสภา อบตฯ

 • thumbnail

  นางละมุล อ่อนดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายสมศรี วรรณคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายกิตติศักดิ์ ฮวดศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายวิทยา วงษ์อินตา

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายสุบัน บุบผา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายจำนง ศรีครั่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายประยน ปะสาวะโท

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายพร สระน้ำอ้อม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายประยงค์ เทียมวงษ์เดือน

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายรักเกียรติ เกษตรสินธุ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นางสาวบัวศรี พลหนา

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นางสาวละมุล ไชยป่ายาง

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายสวัสดิ์ สุนนท์นาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายประจักร นามหาไชย

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายบุญลอง บัวทุม

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

^