บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองป้องกันฯ

 • thumbnail

  นางรัตนา สอนราษี

  ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางสุภารัตน์ ไชยโคตร

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  จ.อ. ก้องหล้า พลสุวรรณ์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายศิริวัฒน์ ผลินยศ

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายสุรชัย มาหาญ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายประพันธ์ โยธาช้าง

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายนิรุศน์ เสาสูงยาง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายจตุพร แซงกลาง

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • thumbnail

  นายเดชา หมายเย็นกลาง

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

^