รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางบุญเลิศ ภูษาแก้ว

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 0810590418

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0810590418

อีเมล

^