รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสมพิศ บัวลอย

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานศึกษา 0895754221

รายละเอียดผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

ที่อยู่

โทรศัพท์0895754221

อีเมล

^