รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางบุญเลิศ ภูษาแก้ว

กลุ่มบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่งรองปลัด อบต. รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^