รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางวิศรุตา พลภูเมือง

กลุ่มบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 0956124368

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^