รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายฉัตราวรรษ คงจันทร์

กลุ่มบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่งปลัดอบต.หนองแวง นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^