รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลว่าที่ร้อยตรีณัชพล สังวร

กลุ่มบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่งปลัดอบต.หนองแวง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 0956532625

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^