รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสมพิศ บัวลอย

กลุ่มบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักบริหารงานศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 0895754221

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^