รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวจิราพร สามิบัติ

กลุ่มบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 0841802536

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^