Download

pdf
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
ข้อมูล Back Office.pdf
ข้อมูล Back Office
pdf
Competency ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf
Competency ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
pdf
โอนงบประมาณครั้งที่ 8/2565.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 8/2565
pdf
โอนครั้งที่ 7/2565.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 7/2565
pdf
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2564.pdf
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2564
pdf
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3/2564(2).pdf
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3/2564(2)
pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2564 (1).pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2564 (1)
pdf
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2.pdf
รายงานการประชุมสภา อบต.หนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
pdf
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2564.pdf
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ปี 2565
pdf
ประกาศรับโอนผู้อำนวยการกองคลัง.pdf
ประกาศรับโอนผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
pdf
ประกาศสรรหาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น.pdf
รับโอนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
pdf
รายงานโอนงบประมาณ ครั้งที่ 6/2565.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6/2565
pdf
รายงานโอนงบประมาณครั้งที่ 5/2565.pdf
รายงานโอนงบประมาณครั้งที่ 5/2565
pdf
รายงานโอนงบประมาณ ครั้งที่ 4/2565.pdf
รายงานโอนงบประมาณ ครั้งที่ 4/2565
pdf
รายงานโอนงบประมาณ ครั้งที่ 3/2565.pdf
รายงานโอนงบประมาณ ครั้งที่ 3/2565
pdf
รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565.pdf
รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
pdf
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 2/2565.pdf
รายงานโอนงบประมาณ ครั้งที่ 2/2565
pdf
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565.pdf
รายงานโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565
pdf
โอนงบประมาณ38/64.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่38/2564
pdf
โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 37/2564.pdf
รายงานโอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 37/2564
pdf
รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 10/2564.pdf
รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 10/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 36/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 36/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 35/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 35/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 34/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 34/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณ ครั้งที่ 33/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 33/2564
pdf
รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจง ครั้งที่ 9/2564.pdf
รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 9/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 32/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 32/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 31/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 31/2564
pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 30/2564.pdf
รายงานโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 30/2564
^