E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุตจริต.pdf รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุตจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (372.27 KB) ponsuwon พ.ย. 2565
E-0011 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย.docx เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี (504.58 KB) Admin ส.ค. 2564
E-0039 แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย.pdf แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย (1.32 MB) ponsuwon ส.ค. 2564
E-0038 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 4_2563.pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 4 (20.41 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0037 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 2_2563.pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 2 (15.09 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0036 รายงานการประชุมสภาสมัยแรก_2563.pdf รายงานการประชุมสภาสมัยแรก 2563 (10.14 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0035 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 3_2563.pdf รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 3 (5.95 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0034 กำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563.pdf กำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563 (7.66 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0033 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ 4_2563.pdf เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ 4 (6.94 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0032 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ 3_2563.pdf เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ 3 (6.17 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0031 เชิญประชุมสมัยสามัญ 2_2563.pdf เชิญประชุมสมัยสามัญ 2 2563 (5.13 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0030 เชิญประชุมสภาสมัยแรก_2563.pdf เชิญประชุมสภาสมัยแรก 2563 (3.92 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0029 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 4 2563.pdf เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 4 (2.85 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0028 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 3 2563.pdf เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 3 (2.22 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0027 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 2 2563.pdf เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 2 (1.62 MB) Admin ส.ค. 2564
E-0026 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก 2563.pdf กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ (960.33 KB) Admin ส.ค. 2564
E-0007 รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ.pdf รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (5.24 MB) Admin พ.ค. 2564
E-0023 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (1.39 MB) Admin พ.ค. 2564
E-0022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564.pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (64.25 KB) Admin พ.ค. 2564
E-0021 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร.pdf เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 64 (952.02 KB) Admin พ.ค. 2564
^